معرفی

مشخصات فردی

محمدحسن ایکانی

نام - نام خانوادگی : محمدحسن   ایکانی

پست الکترونیکی : mh_ikani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

  دبیر جشنواره جوان خوارزمی 1386 - 88

 معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1388 - 89

رییس پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1392 - 96

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده مهندسي شيمي و پليمر

مرتبه علمی : استاد

پایه : 27

سمت اجرایی در دانشگاه : هیآت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1378-07-01

محمدحسن ایکانی
محمدحسن ایکانی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسي شيمي و پليمر
مرتبه علمی :
    استاد
^